Informácie o ochrane osobných údajov pri kúpe BMW Lifestyle produktov

Všeobecné
 • Tieto informácie o ochrane osobných údajov stanovujú podmienky, za ktorých dochádza k spracovávaniu osobných údajov pri vzťahoch súvisiacich s predajom originálnych BMW Lifestyle produktov zakúpených prostredníctvom e-Shopu.
 • Pod pojmom
  • „Prevádzkovateľ“ sa rozumie Dunauto DS, s.r.o., so sídlom Hlavná 81/35 Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika, IČO: 46 380 264, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28224/T,
  • „e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke https://bmw.dunauto.com,
  • „Dotknutá osoba“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Kontaktné údaje Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých môže Dotknutá osoba uplatniť svoje práva, vrátane podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:
Adresa: Dunauto DS, s.r.o. E-Shop, Hlavná 81/35, Dunajská Streda 929 01
Telefónne číslo: +421 918 794 885
E-mailová adresa: bmw@dunauto.com

Ako vaše osobné údaje používame

 • Získavané osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, spracúvame na nasledujúce účely:
  • aby sme Vám doručili BMW Lifestyle produkty, ktoré ste si na e-Shope objednali. Tieto údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s Prevádzkovateľom uzavreli, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.
  • aby sme vám s vaším súhlasom reagovali na vaše otázky a inú korešpondenciu, ktorú uskutočníte prostredníctvom tejto Stránky.
  • sledovanie našich oprávnených záujmov, a to najmä:

   (i)marketing podobných služieb a tovarov,
   (ii)preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak v závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť riadne doručiť tovar, poskytovať služby, alebo riadne plniť zmluvné povinnosti.
 • Ak ste na spracúvanie svojich osobných údajov udelili súhlas, potom ho smiete kedykoľvek odvolať.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

 • Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov:

  (i) Spoločnostiam v skupine BMW, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s účelmi spracúvania podľa článku 2.1,

  (ii) dodávateľom služieb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie vyššie stanovených účelov, vrátane sa poskytovateľov poštových služieb, a

  (iii) štátnym orgánom, regulačným úradom a orgánom činným v trestnom konaní, ak to je potrebné na vyššie uvedené účely, ak to ukladá zákon, alebo ak to je potrebné v záujme ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spôsob uchovávania Vašich údajov a Vaše práva

 • Vaše údaje uchovávame po dobu 10 rokov, alebo v súlade s príslušnou legislatívou po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov.
 • Prenos osobných údajov do tretích krajín a automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, sa nepredpokladá.
 • V zmysle platnej právnej úpravy máte najmä nasledujúce práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1.3:
  • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; +421/2/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk

Tieto informácie o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa: 1.11.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw.dunauto.com.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.